Omekšavanje vode

Voda stalno kruži u prirodi. Jedan deo površinskih voda ispari, pa se u vidu padavina vraća. Zbog prirodnog sadržaja ugljen dioksida u atmosferi padavine postaju slabo kisele, a samim tim i odlični rastvarači. Ovakve padavine rastvaraju materije organskog i neorganskog porekla i u dubljim slojevima zemlje. Prilikom zagrevanja i prolaska vode kroz cevovod minerali prisutni u vodi (soli kalcijuma i magnezijuma) izazivaju taloženje kamenca na zidovima cevi, a time i smanjenje poprečnog preseka, zakrčenje cevovoda, i smanjenje prenosa toplote. Ova pojava je posebno štetna kod kotlova, bojlera, mašina za pranje, ovlaživača, aparata za kafu, itd. Taloženje kamenca se najefikasnije može sprečiti upotrebom omekšivača vode koji rade po principu jonoizmenjivača. U ovim uređajima voda prolazi kroz sloj jonoizmenjivačke smole i pri tome se za smolu vezuju joni Ca i Mg, a njihovo mesto zauzimaju joni Na koji ne utiču na tvrdoću vode. Posle određene količine proizvedene omekšane vode jonska masa se zasiti i potrebna joj je regeneracija. Da bi se regenerisala, masa mora da povrati svoje jone natrijuma tako što se natapa slanim rastvorom tabletirane soli koja je bogata natrijumom ili kalijumom.

U zavisnosti od potrebne količine omekšane vode možemo ponuditi omekšivače vode raznih vrsta:
 

Pišite nam

Pitanja i dodatne informacije